Reklamačný poriadok

Reklamačné centrum DONAUCHEM

Telefónne číslo: + 421 2 492 065 05

E-mail: reklamacie@donauchem.sk
 
 
Reklamačný poriadok spoločnosti DONAUCHEM s.r.o. platný od 1.10.2017 stiahnuť tu

Prílohy Reklamačného poriadku:
Príloha 1: Reklamačný formulár stiahnuť tu
Príloha 2: Protokol o odbere vzoriek stiahnuť tu
Príloha 3: Formulár pre zaevidovanie sťažnosti stiahnuť tu

 

Reklamácia

Reklamácia je písomný podnet zmluvného partnera spoločnosti DONAUCHEM s.r.o., súvisiaci so zistením nedostatkov po uzatvorení zmluvy a s tým súvisiacim plnením.

Účelom reklamácie je predovšetkým dosiahnuť, aby plnenie uzatvorenej zmluvy mal dohodnuté alebo normou stanovené vlastnosti, a aby boli odstránené právne nedostatky plnenia predmetu zmluvy.

Reklamačný poriadok spoločnosti DONAUCHEM s.r.o. upravuje postup, práva a povinnosti spoločnosti DONAUCHEM s.r.o. a jeho zmluvného partnera  pri riešení reklamácie.

Reklamačný poriadok spoločnosti DONAUCHEM s.r.o. je súčasťou všeobecných obchodných podmienok platných od 1.10.2017.
 

Spôsob podania reklamácie

Reklamácia musí byť podaná písomne alebo e-mailom u obchodného zástupcu DONAUCHEM alebo e-mailom na reklamacie@donauchem.sk, inak sa nepovažuje za riadne uplatnenú.
 

Lehoty na podanie reklamácie

Reklamácia musí byť podaná bezodkladne, a to pri zistení:
 • zjavnej vady do 24 hodín od dátumu prevzatia tovaru,
 • kvalitatívnej vady tovaru do 10 dní od dátumu prevzatia tovaru.
 

Obsah reklamácie

Každá reklamácia musí obsahovať najmä nasledovne:
 • údaje o zmluvnom partnerovi: názov, adresa, IČO, kontaktné údaje;
 • predmet reklamácie - voči čomu smeruje;
 • popis reklamovaného tovaru (názov výrobku, šarža, množstvo, dátum dodania, číslo dodacieho listu a faktúry);
 • iné informácie súvisiace s reklamáciou;
 • miesto, čas a spôsob zistenia vady;
 • návrh riešenia reklamácie, napr. výmena tovaru, vystavenie dobropisu a pod;
 • zoznam príloh (kópie všetkých dokladov súvisiacich s dodávkou, ktorá je reklamovaná);
 • miesto a dátum spísania reklamácie;
 • meno a podpis osoby jednajúcej v mene zmluvného partnera.
 

Vybavovanie reklamácie

 • Do 30 dní dostane zmluvný partner písomný doklad o výslednom spôsobe vybavenia reklamácie.
 • Do 60 dní v prípade potreby ďalšieho odborného posúdenia.
 • Lehota na vybavenie reklamácie sa môže predĺžiť i v závislosti od úkonov tretej strany, ktorej súčinnosť je na vybavenie reklamácie nevyhnutná.
Kontakt
Ing. Katarína Maczkóová Odborný referent kvality
0914 132 938
Poslať e-mail
Tlač produktu/stránky