Reklamačný poriadok

Ak sa domnievate, že Vám tovar nebol poskytnutý podľa stanovených noriem a cítite sa byť nespokojní spoločnosť DONAUCHEM, s.r.o. Vám dáva možnosť podať sťažnosť alebo reklamáciu. Sťažnosti a reklamácie sú pre nás motivačný nástroj na zvyšovanie kvality poskytovaných služieb.

 

Reklamácia

Reklamácia je písomný podnet zmluvného partnera spoločnosti DONAUCHEM s.r.o., súvisiaci so zistením nedostatkov po uzatvorení zmluvy a s tým súvisiacim plnením. Reklamačný poriadok spoločnosti DONAUCHEM, s.r.o. platný od 1.10.2017 stiahnuť tu


Ako môžem podať reklamáciu? 

Vašu reklamáciu môžete spracovať prostredníctvom nášho reklamačného centra:

Reklamačné centrum DONAUCHEM:
E-mail: reklamacie@donauchem.sk

Reklamáciu môžete podať jej doručením elektronicky (e-mailom) na naše reklamačné centrum alebo písomne na adresu uvedenú na faktúre (na adresu nášho sídla). Reklamáciu je možné podať aj elektronicky u svojho obchodného zástupcu. Aby sme vedeli vašu reklamáciu vyriešiť, prosím,  uveďte nám v rámci svojho podania skutočnosti, na základe ktorých budeme vedieť riadne identifikovať, čo požadujete a akých tovarov alebo služieb sa vaša reklamácia týka. Preto Vás prosíme o vyplnenie nasledujúcich formulárov:

Príloha 1: Reklamačný formulár stiahnuť tu
Príloha 2: Protokol o odbere vzoriek stiahnuť tu
Príloha 3: Formulár pre zaevidovanie sťažnosti stiahnuť tu

 

Čo musí reklamácia obsahovať?

Každá reklamácia musí obsahovať najmä nasledovne:
 • údaje o zmluvnom partnerovi: názov, adresa, IČO, kontaktné údaje;
 • predmet reklamácie - voči čomu smeruje;
 • popis reklamovaného tovaru (názov výrobku, šarža, množstvo, dátum dodania, číslo dodacieho listu a faktúry);
 • iné informácie súvisiace s reklamáciou;
 • miesto, čas a spôsob zistenia vady;
 • návrh riešenia reklamácie, napr. výmena tovaru, vystavenie dobropisu a pod;
 • zoznam príloh (kópie všetkých dokladov súvisiacich s dodávkou, ktorá je reklamovaná);
 • miesto a dátum spísania reklamácie;
 • meno a podpis osoby jednajúcej v mene zmluvného partnera.

 

Lehoty dôležité pre podanie a vybavenie reklamácie

Reklamácia musí byť podaná bezodkladne, a to pri zistení:
 • zjavnej vady do 24 hodín od dátumu prevzatia tovaru,
 • kvalitatívnej vady tovaru do 10 dní od dátumu prevzatia tovaru.
Vybavovanie reklamácie:
 • Do 30 dní dostane zmluvný partner písomný doklad o výslednom spôsobe vybavenia reklamácie.
 • Do 60 dní v prípade potreby ďalšieho odborného posúdenia.
 • Lehota na vybavenie reklamácie sa môže predĺžiť i v závislosti od úkonov tretej strany, ktorej súčinnosť je na vybavenie reklamácie nevyhnutná.
 
 
Kontakt
Ing. Katarína Maczkóová odborný referent kvality / Professional Quality Officer
0914 132 938
Poslať e-mail
Tlač produktu/stránky