Etický kódex

Zamestnanci spoločnosti DONAUCHEM s.r.o. sa vo svojej práci riadia Etickým kódexom, ktorý vychádza zo zadefinovaných firemných hodnôt a určuje pravidlá správania sa k sebe navzájom a k externým partnerom.

Etický kódex predstavuje súhrn etických princípov, noriem a požiadaviek, konkretizáciu etických hodnôt firmy, jej vízie a poslania. Hlavným cieľom Etického kódexu je zvýšiť morálny štandard správania sa všetkých zamestnancov. Prezentuje etiku a morálnosť ako súčasť firemnej kultúry a jej riadenia.

Medzi základné princípy rozhodovania zamestnancov patria morálka, etika, právne normy a firemné hodnoty. Akceptovaním Etického kódexu zamestnanci vyjadrujú svoju lojalitu voči firme a správaním v zmysle firemných hodnôt posilňujú svoju aj firemnú sociálnu zodpovednosť.


Etický kódex spoločnosti DONAUCHEM s.r.o. nájdete tu
Tlač produktu/stránky