REACH a jeho ciele

Dňa 1. júna 2007 vstúpila do platnosti nová chemická legislatíva – REACH - NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok.

Toto nariadenie zabezpečuje vysokú úroveň ochrany zdravia ľudí a životného prostredia, a tiež uľahčuje voľný pohyb látok ako takých, látok v prípravkoch a vo výrobkoch, a zároveň zlepšuje konkurencieschopnosť a inovácie.
Nariadenie REACH vytvára široko-európsky štandardizované ustanovenia za účelom registrácie nových chemických látok a na prístup k už existujúcim chemikáliám.

V závislosti od rozsahu pôsobnosti a termínov REACH ukladá špecifické povinnosti všetkým zainteresovaným stranám v rámci dodávateľského reťazca, t.j. výrobcom – dovozcom – následným užívateľom. Obchodníci majú povinnosť odovzdávať informácie ďalej prostredníctvom kariet bezpečnostných údajov. Zákazníkom a používateľom musí byť zaručená dostatočná úroveň ochrany a bezpečnosti.

REACH presadzuje politiku „Žiadne údaje, žiadny trh“. To znamená, že po skončení určitých termínov sa nesmú neregistrované a/alebo neautorizované látky ďalej vyrábať a/alebo dovážať do Európskej Únie.

 

REACH zodpovednosti


Výrobcovia a Dovozcovia

Aby výrobcovia v Európskej Únii a/alebo dovozcovia chemických látok, chemických látok v prípravkoch alebo vo výrobkoch, mohli pokračovať s výrobou a/alebo dovozom, majú povinnosť registrovať chemické látky v Európskej chemickej agentúre (ECHA) v príslušnom registračnom termíne.

Pre účel registrácie je potrebné predložiť technickú dokumentáciu (technical dosier), pričom rozsah požadovaných údajov závisí od množstva látky. Registrujúci vykonáva hodnotenie chemickej bezpečnosti a vyhotovuje správu o chemickej bezpečnosti pre látky nad 10 t/ rok (chemical safety report).

Látka sa registruje aj pre druh použitia, preto sa proces registrácie týka aj následných užívateľov.
 

Následní užívatelia

Ak následný užívateľ používa (použitím sa myslí úprava, spotreba, uskladnenie, uchovávanie, spracovanie, plnenie do nádob, prenos z jednej nádoby do druhej, zmiešavanie, atď.) chemickú látku pre seba alebo v prípravku v rámci svojich priemyslových alebo profesionálnych činností, tak musí mať splnené nasledovné požiadavky:


1) Je použitie pokryté v expozičnom scenári? Zahrnul registrujúci použitie v registračnom procese? Pokiaľ látka nie je registrovaná na dané použitie, považuje sa za neidentifikované použitie a na takýto účel sa nemôže látka predávať.

2) Okrem toho, následní užívatelia majú povinnosť prijať opatrenia na kontrolu rizika na pracovisku podľa kariet bezpečnostných údajov.

REACH a DONAU CHEMIE AG

Výrobná spoločnosť DONAU CHEMIE AG, so sídlom v Rakúsku, je výrobcom chemických látok. Donau Chemie Group pôsobiaca v krajinách strednej a východnej Európy, sa zaviazala plniť požiadavky REACH, ako výrobca, dovozca, následný užívateľ a distribútor.

 

REACH a DONAUCHEM s.r.o.

Z nariadenia REACH nám vyplýva dôležitá povinnosť podieľať sa na toku informácií o chemických látkach v dodávateľskom reťazci. Nariadenie REACH aj od následných užívateľov požaduje prispieť k tomuto procesu. Ak máte záujem oznámiť nám Vaše použitia, prosím, kontaktujte nás. Vaše použitia následne oznámime naším dodávateľom.


Naším hlavným cieľom je zaistiť pre Vás garantované dodávky chemikálií a ich bezpečné používanie. Vynakladáme maximálne úsilie, aby sme zaistili neprerušovaný výkon vašich činností.

Donau Chemie Group ako Váš kontakt!

Donau Chemie Group pozorne plní legislatívne postupy. Včas nadobudla odbornú znalosť a dokázala implementovať Nariadenie REACH a prispôsobiť širokú ponuku produktov jej požiadavkám. Donau Chemie Group sa zapája do podnikania v Európskej Únii a tiež na globálnych trhoch. S ohľadom na Nariadenia REACH vystupuje Donau Chemie Group vo viacerých pozíciách: Koná ako výrobca, dovozca, následný užívateľ a distribútor. Obchodné skúsenosti a neustále vzdelávanie pracovníkov na oddelení bezpečnosti, kvality a životného prostredia umožňujú Vám poskytnúť presne na mieru podporu pri implementácií Nariadenia REACH.

Pre viac informácií ohľadom legislatívy REACH a jej implementácii v rámci DONAU CHEMIE Group navštívte www.donau-chemie-group.com, sekciu REACH.
 

Kontakt
Katarína Horváthová Erbenová BSc. Manažér kvality, Predstaviteľ IMS / Quality manager
+421 914 322 518
Poslať e-mail
Tlač produktu/stránky