Ochrana osobných údajov

Našim cieľom je dodržiavanie zásad ochrany osobných údajov.

Dbáme o to, aby naša činnosť bola v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov („GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov

podľa čl.13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade s § 19  zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
Prevádzkovateľ: Donauchem s.r.o.
Adresa: Stavbárska 6109/2, 903 01 Senec
Zodpovedná osoba: Ing. Tatiana Valiová
Telefónne číslo: 0914 322 518
Email: valiova@donauchem.sk


Účel  spracúvania  osobných  údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú nevyhnutné na plnenie zákonných povinností, zmluvy, alebo oprávneného záujmu, účelom uzatvorenia zmluvy a jej plnenia, a to najmä prijatie, alebo odoslanie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, alebo dodanie tovaru, vydanie účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie a komunikovanie v obchodnom styku. Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t. j. osobou,  o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

 
Právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné  údaje  spracúvame na  základe  zákonných  podmienok,  ktoré  sú  uvedené v  nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v zákone č.  18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 

Príjemcovia osobných údajov

Prístup  k vašim  osobným  údajom  budú  mať  výlučne  osoby  poverené  prevádzkovateľom  na spracúvanie  osobných  údajov,  ktoré  ich  spracúvajú  na  základe  pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.
Prevádzkovateľ poskytuje  vaše osobné údaje aj sprostredkovateľom,  ktorí  majú zabezpečený primeranú  úroveň  ochrany  osobných  údajov,  v  súlade  s  platnými  právnymi predpismi  vzťahujúcimi  sa  na  ochranu  osobných  údajov. 
Vaše osobné údaje  sú sprístupnené len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov.
Prevádzkovateľ  má  zákonnú  povinnosť  poskytnúť  vaše  osobné  údaje  pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov.
 

Doba uchovávania osobných údajov

Vaše  osobné  údaje  sú uchovávané  bezpečne,  v súlade  s bezpečnostnou  politikou Prevádzkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania a po dobu stanovenú príslušnými zákonmi. Konkrétne doby uchovania predpisuje interný predpis Registratúrny plán spoločnosti vypracovaný v zmysle zákona o archívoch a registratúrach.
 

Forma spracovania

Prevádzkovateľ  spracúva vo svojich informačných systémoch osobné údaje dotknutých osôb úplne alebo čiastočne automatizovanými i neautomatizovanými prostriedkami spracúvania. Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované rozhodovanie bez vplyvu ľudského posúdenia s právnymi účinkami pre dotknuté osoby. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov sú dodržané zásady zákonnosti, obmedzenia účelu osobných údajov, minimalizácie rozsahu a uloženia, správnosti, integrity, dôvernosti a zodpovednosti. Prevádzkovateľ spracúvané osobné údaje nezverejňuje, okrem prípadov, ak si to vyžaduje osobitný právny predpis alebo rozhodnutie súdu alebo iného štátneho orgánu.
 

Prenos osobných údajov

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.
 

Zodpovedná osoba

Dotknuté osoby sa môžu obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov na zodpovednú osobu prevádzkovateľa.
 
Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov v spoločnosti DONAUCHEM s.r.o. je:                                      Ing. Tatiana Valiová
E mail: valiova@donauchem.sk
Tel. č.: 0914 322 518
 

Práva dotknutých osôb

Prevádzkovateľ v súvislosti so spracúvaním osobných údajov na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania informuje dotknuté osoby, že majú:
  • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa jej osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania,
  • právo namietať proti spracúvaniu,
  • právo na prenosnosť údajov,
  • právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním,
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
  • právo na informáciu o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov,
  • právo získať informáciu z akého zdroja pochádzajú jej osobné údaje, ak neboli získané od dotknutej osoby, prípadne informáciu o tom, či údaje podchádzajú z verejne prístupných zdrojov,
  • právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie, či spracováva osobné údaje,
  • právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov.
 

 

Tlač produktu/stránky